phone-icon

Opći uvjeti održavanja i popravka

OPĆI UVJETI ODRŽAVANJA I POPRAVKA

1. SADRŽAJ RADNOG NALOGA
 
(1.1.) Potpisivanjem radnog naloga naručitelj daje nalog izvršitelju za izvođenje svih radova održavanja odnosno popravaka navedenih u radnom nalogu.
(1.2.) Vlastitim potpisom radnog naloga naručitelj potvrđuje kako je primio presliku radnog naloga i Općih uvjeta održavanja i popravka, te da iste neopozivo prihvaća.
(1.3.) Radni nalog dan za održavanje odnosno popravak uključuje i ovlaštenje izvršitelju na probni rad i probnu vožnju s vozilima i agregatima te na njihovo premještanje.
 
2. PONUDA/PONUDA/PREDRAČUN
 

(2.1.) Ponuda/ponuda/predračun troškova sadrži detaljan opis radova te materijala i dijelova koji će biti upotrijebljeni.
(2.2.) Sastavljanje ponude/predračuna troškova se naplaćuje samo ukoliko je to posebno ugovoreno
(2.3.) Ukoliko je posebno ugovoreno naplaćivanje sastavljanje ponude/predračuna troškova, utrošak vremena potreban za izradu ponude/predračuna troškova obračunava se prema satnici izvršitelja. U slučaju da nakon primanja ponude/predračuna na znanje naručitelj izda radni nalog, troškovi sastavljanja ponude/predračuna se ne naplaćuju.
(2.4.) Usluge koje je potrebno izvršiti u svrhu sastavljanja ponude/predračuna troškova kao što su primjerice prijevoz, putovanja, montažni radovi i slično, naručitelju će se obračunati odvojeno.
 
3. OBNOVLJENI DIJELOVI
 
(3.1.) Obračun cijena obnovljenih dijelova pretpostavlja da dijelovi koje naručitelj stavlja na raspolaganje nemaju vidljivih mehaničkih oštećenja i da nisu pretrpjeli štetu neodgovarajućom ili nepravilnom uporabom, odnosno da je iste moguće pripremiti za daljnju upotrebu i obnoviti.
 
4. PLAĆANJE
 
(4.1.) Računi se ispostavljaju prema cjeniku važećem u trenutku sastavljanja radnog naloga.
(4.2.) Plaćanje za izvršene radove održavanja odnosno popravaka te za prodanu robu mora uslijediti najkasnije neposredno prije predaje vozila te se izvršava u gotovom novcu. Plaćanje mjenicom, čekom, kreditnom karticom ili drugim oblikom bezgotovinskog plaćanja moguće je samo ukoliko izvršitelj prihvaća takav oblik plaćanja, s time da sve u tu svrhu nastale troškove snosi naručitelj.
(4.3.) Prijeboj potraživanja naručitelja s potraživanjima izvršitelja je isključen. Prijeboj nije isključen u slučaju da izvršitelj postane insolventan ili potraživanje izvršitelja stoji u pravnoj vezi s obvezom plaćanja naručitelja, odnosno ukoliko je sudski utvrđena ili priznata od strane izvršitelja.
 
5. ISPORUKA
 
(5.1.) Datum završetka održavanja odnosno popravka utvrđuje se u radnom nalogu.
(5.2.) Naručitelj je dužan preuzeti vozilo dano na održavanje odnosno popravak na dan njegova završetka odrađenog od strane izvršitelja, a ako to ne učini, bit će mu upućena pisana obavijest o dužnosti preuzimanja vozila kojom će se isti pozvati da preuzme svoje vozilo u roku od 10 kalendarskih dana od primitka obavijesti.
 
6. DRŽANJE VOZILA NA JAVNIM PROMETNIM POVRŠINAMA
 
(6.1.) Naručitelj izričito prima na znanje te je suglasan s time da je izvršitelj nakon završetka održavanja odnosno popravka ovlašten vozilo smjestiti i na javnim površinama, a sve troškove koji bi iz toga mogli nastati dužan je snositi naručitelj.
 
7. ZAMIJENJENI DIJELOVI
 
(7.1.) Zamijenjene dijelove – izuzev obnovljenih dijelova – izvršitelj je dužan čuvati do dana dovršetka održavanja odnosno popravka odrađenog u radnom nalogu. Predaju zamijenjenih dijelova naručitelj može zatražiti najkasnije do dana dovršetka održavanja odnosno popravka.
  
(7.2.) Ukoliko naručitelj ne zatraži predaju zamijenjenih dijelova do dana dovršetka održavanja odnosno popravka, izvršitelj je iste ovlašten uništiti i ukloniti.
 
8. PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA
 
(8.1.) Sva isporučena i ugrađena oprema odnosno dijelovi ostaju u vlasništvu izvršitelja do podmirenja troškova izvršenja radova navedenih u radnom nalogu od strane naručitelja.
 
9. PRAVO PRIDRŽAJA PREDMETA ODRŽAVANJA/POPRAVKA
 
(9.1.) Radi osiguranja naplate naknade za rad, naknade za utrošeni materijal, nastale troškove i/ili štetu kao i ostalih potraživanja u vezi sa održavanjem i popravkom vozila, izvršitelj ima pravo zadržavanja održavanog odnosno popravljenog vozila kao i ostalih stvari koje mu je predao naručitelj, a koje su u neposrednoj vezi sa izvođenjem radova.
(9.2.) Izvršiteljevo pravo zadržavanja odnosi se i na potraživanja iz ranijih naloga za popravak dan od strane istog naručitelja ukoliko se isti odnose na isto vozilo koje je predmet održavanja odnosno popravka.
(9.3.) Naručiteljeve upute o raspolaganju predmetom popravka izvršitelj je dužan izvršiti tek po naplati svojih potraživanja u cijelosti.
 
10. PRIVREMENI POPRAVCI
 
(10.1.) Privremeni popravci kod kojih se može računati samo s vrlo ograničenom trajnosti popravljenih dijelova, vrše se samo po izričitom nalogu naručitelja.
(10.2.) Naručitelj mora biti izričito upozoren na ograničeni karakter i trajnost privremenih popravaka.
 
11. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST
 
(11.1.) Jamstvo obuhvaća otklanjanje nedostataka koji se na vozilu pojave za vrijeme trajanja jamstva putem mreže ovlaštenih servisera, a o trošku proizvođača odnosno uvoznika dijelova. Prirodno trošenje dijelova vozila ne smatra se nedostatkom.
(11.2.) U svrhu izvršenja popravaka u okviru jamstva naručitelj je dužan o vlastitom trošku i na vlastiti rizik predmet popravka dostaviti izvršitelju u prostor njegova servisa. Ukoliko premještaj predmeta popravka prema objektivnim okolnostima nije moguć, naručitelj o tome mora izvijestiti izvršitelja.
(11.3.) Odredbe o jamstvu navedene u ovim Općim uvjetima nemaju utjecaja na prava iz jamstva za čije ispunjenje jamči proizvođač.
 
12. NAKNADA ŠTETE
 
(12.1.) Izvršitelj odgovara za sve štete koje je skrivio izvođenjem radova održavanja odnosno popravka ukoliko je šteta nastala osobi ili na samom predmetu popravka. Za sve ostale štete što uključuje neizravnu štetu kao i štetu nastalu izvan ugovora sklopljenog između izvršitelja i naručitelja, izvršitelj odgovara samo ako je štetnu radnju počinio namjerno ili iz grube nepažnje.
(12.2.) Odredbama ovih Općih uvjeta o odgovornosti za štetu kao i o obvezama izvršitelja koje proizlaze iz jamstva ne dira se u prava koja proizlaze iz odgovornosti proizvođača za materijalne nedostatke.
(12.3.) Ograničenje odgovornosti iz članka 12.1. ovih Općih uvjeta odnosi se i na slučaj gubitka predmeta popravka kojeg je preuzeo izvršitelj.
(12.4.) Izvršitelj ne odgovara za štetu nastalu na predmetima koji se nalaze unutar vozila ili za njihov nestanak, a koji s tehničkog gledišta nisu sastavni dio vozila, osim u slučaju da je izvršitelj iste izričito preuzeo na čuvanje.
 
13. MJESTO ISPUNJENJA
 
(13.1.) Mjesto ispunjenja obveza navedenih u radnom nalogu je mjesto u kojem se nalazi sjedište izvršitelja.
 
14. SUDSKA NADLEŽNOST
 
(14.1.) Za rješavanje sporova između naručitelja i izvršitelja mjesno je nadležan sud sjedišta izvršitelja osim u slučaju da naručitelj i izvršitelj izričito ne ugovore mjesnu nadležnost nekog drugog suda ili arbitražu.